Phone: (84) 211-372-1138  FAX: (84) 211-384-7877

NVL: SPCC

Dung sai: 1

Công nghệ: Dập đơn

Kích thước: (t)0.5 x (L)5 x (W)6

NVL: SPCC

Dung sai: 1

Công nghệ: Dập đơn

Kích thước: (t)0.5 x (L)5 x (W)6

NVL: SPCC

Dung sai: 1

Công nghệ: Dập đơn

Kích thước: (t)0.5 x (L)5 x (W)6

NVL: SPCC

Dung sai: 1

Công nghệ: Dập đơn

Kích thước: (t)0.5 x (L)5 x (W)6

NVL: SPCC

Dung sai: 1

Công nghệ: Dập đơn

Kích thước: (t)0.5 x (L)5 x (W)6

NVL: SPCC

Dung sai: 1

Công nghệ: Dập đơn

Kích thước: (t)0.5 x (L)5 x (W)6

NVL: SPCC

Dung sai: 1

Công nghệ: Dập đơn

Kích thước: (t)0.5 x (L)5 x (W)6

NVL: SPHC- T1.6

Dung sai:  ±0.1

Công nghệ: Dập liên hoàn

Kích thước: (L)155 x (W)104 x (H)28