ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

KHUÔN DẬP LIÊN HOÀN

Nguyên vật liêu: SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 160T