ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Nguyên vật liệu: SS400,SWRM10...

Kích thước: (L)553 x (W)166 x (H)141

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: STAM390G, SPCC...

Kích thước: (L)636 x (W)122.7 x (H)195

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác:  ±0.1

Nguyên vật liệu:  SWRM10, S20C...

Kích thước:  (L)678.6 x (W)283.9 x (H)105.7

Công nghệ:  Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: STAM390G, SPHC...

Kích thước: (L)0.5 x (W)5 x (H)6

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400, SWRCH10R, ...

Kích thước: (L)358 x (W)166.7 x (H)160.4

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400, SWRCH10R, ..

Kích thước: (L)216.7 x (W)148.4 x (H)62.1

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400,STAM290GA, ..

Kích thước: (L)215 x (W)87.8 x (H)30

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu:  STAM290GA, SPHC, ...

Kích thước: (L)481.5 x (W)251 x (H)123

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1